U bent hier

Nieuwsberichten

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

De virtuele overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

2 maart, 2017

Een telefoontje van een bezorgde dochter op vrijdagmiddag: ‘Zo kan het niet langer. De wijkzorg komt nooit meer bij mijn vader langs.’ Een patiënte die elke dag voor de balie staat, omdat ze meent een afspraak te hebben. Weet u wat er aan de hand is? Heeft u de bereikbaarheidsgegevens van de direct betrokkenen bij de hand?

Eigen inbreng patiënt bevorderen met het Individueel Zorgplan (IZP)

29 april, 2014

Het NHG heeft -in samenwerking met Vilans, het NPCF, een aantal patiënten en brancheorganisaties en softwareleveranciers- een plan van eisen opgesteld voor een individueel zorgplan (IZP). Voor de uitwisseling van gegevens is het van belang om een vast format te gebruiken. Daarvoor heeft het NHG een model voor registratie ontwikkeld.

NHG tekent voor meer gezamenlijke besluitvorming door patiënt en zorgverlener

11 oktober, 2013

Bestuursvoorzitter Rob Dijkstra ondertekende gisteren namens het NHG het Salzburg Statement over gedeelde besluitvorming. Deze verklaring roept patiënten en zorgverleners op om samen te werken in de besluitvorming over medische beslissingen. De verklaring werd ook ondertekend door andere leden van het Platform Vitale Vaten. Door het ondertekenen van het Statement maken de organisaties duidelijk dat zij het gedachtegoed van gedeelde besluitvorming onderschrijven en er actieve invulling aan willen geven.

Gedragscode voor veilige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

18 juli, 2013

Vandaag heeft de KNMG de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) gepubliceerd.

Huisarts en patiënt digitaal verbonden.

12 juli, 2013

E-consult, online afspraken maken, digitaal inzage in het medisch dossier; e-health staat volop in de belangstelling. Het NHG onderschrijft het belang van e-health en start daarom het project “Huisarts, patiënt en ICT”. Met dit project wil het NHG de digitale verbinding tussen huisarts en patiënt mogelijk maken en waar nodig verder verstevigen.

Huisartsen vinden stimuleren zelfmanagement belangrijk

9 november, 2012

Van zelfmanagement wordt in de gezondheidszorg erg veel verwacht. Huisartsen zien echter dat lang niet alle patiënten in staat zijn om aan zelfmanagement te doen. Van de huisartsen vindt 83% het wel belangrijk dat dit meer gaat gebeuren. Dit blijkt uit een online vragenlijst aan alle deelnemers van het NHG-congres De nieuwe huisarts dat op 9 november plaatsvindt in Den Haag.

Brief naar vaste Kamercommissie: Waarde van de huisarts voor patiënt en gezondheidszorg

28 februari, 2012

Voor het Algemeen Overleg van 29 februari Huisartsenzorg/Zorg in de buurt, heeft het NHG opnieuw een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie van VWS.

Patiëntenversie stoppen-met-roken is beschikbaar

1 februari, 2012

Om de patiënt (roker) inzicht te geven in goede zorg bij stoppen met roken, is er nu ook een patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken beschikbaar. Deze is ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken, waaraan ook het NHG deelneemt.