U bent hier

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris herzien

18 december, 2019

De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (SAP) is herzien. Bij de herziening van deze standaard is de aandacht vooral uitgegaan naar de plaats van het inspannings-ECG bij de diagnostiek van SAP, het verwijsbeleid in de diagnostische fase en het medicamenteuze stappenplan voor de behandeling van SAP. Duidelijk is dat de anamnese voor de huisarts het belangrijkste instrument is om de syndroomdiagnose angina pectoris te stellen. Deze standaard sluit aan op de recent verschenen ESC richtlijn en op de LTA Stabiele angina pectoris die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

Belangrijkste wijzigingen

In de vernieuwde standaard zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • patiënten met vermoeden van zowel atypische als typische angina pectoris (AP) worden verwezen naar de cardioloog ter uitsluiting of bevestiging van de diagnose en om patiënten met een hoog risico op cardiale sterfte te identificeren, tenzij er sprake is van ernstige co-morbiditeit en/of een beperkte levensverwachting;
  • patiënten met aspecifieke thoracale klachten worden niet naar de cardioloog verwezen;
  • nieuw ontstane AP-klachten (< 2 maanden) worden niet meer per definitie als instabiele angina pectoris aangeduid;
  • het inspannings-ECG wordt niet meer aanbevolen voor diagnostiek van AP;
  • het medicamenteuze beleid is aangepast. Voor de onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris is de eerste keus een bètablokker of een calciumantagonist uit de groep dihydropyridinen.

Vanuit het IVM is de FTO-module Angina pectoris herzien. In de eerste uitgave van H&W van 2020 staat de samenvatting van de standaard opgenomen.

E-learning Stabiele angina pectoris

Door het volgen van de PIN krijgt u praktische handvatten bij het inschatten van de kans op angina pectoris. Ook leert u hoe u de gediagnosticeerde patiënt verder begeleidt. Het medicamenteuze beleid in de stabiele fase wordt behandeld en verder is er speciale aandacht voor genderspecifieke aspecten van pijn op de borst in het algemeen en angina pectoris in het bijzonder.
De losse PIN is voor één punt geaccrediteerd en verkrijgbaar in de webwinkel.

Patiënteninformatie Thuisarts.nl

De patiënteninformatie over angina pectoris is aangepast en aangevuld. Om de begrijpelijkheid van het onderwerp te vergroten spreken we hier over ‘hartkramp’.