U bent hier

Opzetten van een kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk

Vooraf

De term kwaliteitssysteem is de verzamelnaam voor alle afspraken die binnen en buiten de praktijk zijn gemaakt om op georganiseerde en zorgvuldige wijze te kunnen werken en verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Dit vraagt om praktijkorganisatorische werkafspraken, overeenkomsten en medisch-inhoudelijke protocollen, maar ook om bijvoorbeeld registraties van verbeter-maatregelen en kwaliteitsdoelen. Veel van deze activiteiten zijn geborgd in het vakmanschap en de deskundigheid van de huisarts, medewerker en eigenaar van de huisartsenvoorziening. Vooral bij risicovolle onderdelen van de zorg, de organisatie en voor het monitoren van kwaliteits-, beleids- en verbetermaatregelen is vaak behoefte aan ondersteuning.

 

Animatie: hoe zet ik een kwaliteitssysteem op?

 

Het NHG helpt u met een stappenplan voor het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem in uw huisartsenpraktijk.

Hulp nodig? Er is een NHG-helpdesk beschikbaar!

Stappenplan ‘Opzetten Kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk’

1. Creëer de randvoorwaarden (inclusief nieuw kwaliteitsjaarverslag)

Praktijkorganisatorische randvoorwaarden

Om te komen tot een adequaat kwaliteitssysteem zijn een aantal praktijkorganisatorische randvoorwaarden nodig. Het gaat om zaken die voorwaardelijk zijn voor een optimale taakuitoefening van alle praktijkmedewerkers en nodig zijn om het primaire proces soepel te laten verlopen.

1.1 Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan

Een beleidsplan helpt met het prioriteren en plannen van kwaliteitsverbeteringen en het maken van keuzes in de praktijkorganisatie. Tevens is het beleidsplan uitgangspunt voor het evalueren van de plannen, de projecten en de resultaten, zoals samen te vatten in het jaarverslag.

Lees meer>

NIEUW!!  Kwaliteitsjaarverslag 

Met een kwaliteitsjaarverslag of kwaliteitsparagraaf in je jaarverslag geef je eenvoudig en doeltreffend inzicht in het kwaliteitsbeleid van jezelf en je organisatie. Een kwaliteitsjaarverslag is geen papieren tijger, maar een beknopt verslag van één of twee A4’tjes dat overzichtelijk is voor je patiënten en andere belanghebbenden, en dat ook handig is voor je eigen medewerkers. Het NHG helpt met een format.

2. Het primaire proces

Het primaire proces

Het primaire proces staat centraal in het kwaliteitsproces. Het is de fase waarin de zorg wordt verleend. Oftewel alles wat er gebeurt tijdens spreekuren en visites, telefonische contacten van patiënten met de praktijkassistentes en overleg met anderen over individuele zorg. Het primaire proces wordt vaak onderverdeeld in ‘Ontvangst en triage’, het ‘Professioneel handelen’ en ‘Evaluatie en nazorg’

2.1 Ontvangst en Triage

Toegang tot de zorg

Beschikbare ondersteuning:

Triage

Beschikbare ondersteuning:

Praktijkinformatie

Beschikbare ondersteuning:

2.2 Professioneel handelen

Gebruik (NHG-)standaarden en richtlijnen

Beschikbare ondersteuning:

Diagnostiek

Beschikbare ondersteuning:

Behandeling

Beschikbare ondersteuning:

Medicatievoorschrift

Beschikbare ondersteuning:

Patiëntenvoorlichting

Beschikbare ondersteuning:

Patiëntgerichtheid

Beschikbare ondersteuning:

Patiëntveiligheid

Beschikbare ondersteuning:

Samenwerking met andere zorgverleners

Beschikbare ondersteuning:

2.3 Evaluatie van de zorg en nazorg

Evaluatie van het contact

Beschikbare ondersteuning:

Opvang van onvrede en klachten

Beschikbare ondersteuning:

Continuïteit en overdracht

Beschikbare ondersteuning:

3. Informatie verzamelen

Informatie verzamelen

Wilt u weten waar uw praktijk goed in is, maar ook waar het beter kan? Verzamel dan objectieve gegevens die de basis vormen voor kwaliteitsmeting (indicatoren) in uw praktijk en vergelijk deze met andere praktijken (benchmark).

Laat alle medewerkers in de praktijk actief op zoek gaan naar verbeterpunten. Dit levert betrokkenheid en discussie op.

Met een risicoanalyse-instrument kunt u globaal inventariseren wat de grootste risico's en knelpunten zijn voor uw patiënten of medewerkers in het zorgproces van uw praktijk. Doe dit met het team. U kunt daarbij als basis per onderwerp de volgende vragen gebruiken:

  • Wat is er al geregeld en hoe groot is de kans dat het misgaat?
  • Wat kan gedaan worden om te voorkomen dat het misgaat?

3.1 Zorguitkomsten (o.a. indicatoren)

Beschikbare ondersteuning:

3.2 Ervaringen patiënten 

Beschikbare ondersteuning:

3.3 Ervaringen medewerkers 

Beschikbare ondersteuning:

3.4 Risico-inventarisatie en analyse

Beschikbare ondersteuning:

3.5 Incidentenmelding en -verzameling

Beschikbare ondersteuning:

 

4. Verbeteren en evalueren

Verbeteren en evalueren

Naar aanleiding van de verzameling van informatie en feedback komen verbeterpunten en –activiteiten naar voren.  Met een SMART-planning van de acties die u wil uitvoeren houdt u goed overzicht over losse acties, maar ook over zaken die een planmatige aanpak vragen.  

4.1  Verzamelen en combineren

Beschikbare ondersteuning:

4.2  Prioriteren

4.3  Plannen

Beschikbare ondersteuning:

5. Beheren en borgen

Beheren en borgen

Door systematische bewaking van de kwaliteit kunt u met regelmaat de noodzakelijke aanpassingen in uw organisatie doorvoeren. Daarbij is het belangrijk zowel aandacht te hebben voor aspecten van de directe zorgverlening aan de patiënt, als de randvoorwaarden om deze zorg te kunnen leveren. En natuurlijk wilt u de geboekte resultaten behouden (borgen), omdat u zuinig wilt omspringen met gemaakte kosten en inspanningen die u heeft gedaan.

5.1 Systematische bewaking

5.2 Beheren en borgen

Beschikbare ondersteuning: