U bent hier

NHG Inspiratiebijeenkomst Teamsamenwerking

Gezamenlijk is een nieuwe kernwaarde van de huisartsgeneeskunde! 

In de Woudschoten conferentie (januari 2019) is de kernwaarde Gezamenlijk toegevoegd aan de aloude kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: Medisch generalistisch, Persoonsgericht en Continu. Deze kernwaarde is van belang omdat de huisarts van nu steeds vaker en intensiever deel uitmaakt van een eerstelijns team -in gezondheidscentrum of HOED- en in de buurt, wijk of regio samen met andere zorgverleners en zorgnetwerken samenwerkt. Van de huisarts wordt verwacht naast medische deskundigheid ook competenties te bezitten in samenwerken en communiceren met collega’s. 

Issues in samenwerkende teams 

Een goed functionerend team is een voorwaarde voor goede en veilige patiëntenzorg. Een team waarin de mogelijkheden tot taakdelegatie worden benut, waarin goede informatieoverdracht bestaat en de medewerkers hun professionele competenties kunnen ontwikkelen en met plezier kunnen werken. 

Aandacht voor de teamsamenwerking hoort bij het ‘reguliere onderhoud’, en is vooral nuttig wanneer:  

 • er veranderingen in de context zijn (reorganisatie, fusie, bezuiniging)

 • er in een nieuwe samenstelling gewerkt gaat worden of als er een associatie gaat plaatsvinden (1 vertrekkend teamlid of 2 mensen er bij kan al veel betekenen voor de groepsdynamiek) 

 • visieverschillen de samenwerking belemmeren of het team een gezamenlijke visie wil (her)formuleren 

 • enkele of meerdere teamleden last hebben van zaken die niet goed lopen in de samenwerking 

 • het werkplezier en de sfeer in het team verminderd is 

 • gebeurtenissen uit het verleden negatieve invloed hebben op het team nu 

 • het team toe is aan ‘pas op de plaats’ 

 • het team redelijk goed functioneert, maar er behoefte is aan vernieuwing  

 • het team de ontwikkelpunten uit de praktijkaccreditering of visitatie op teamniveau wil bespreken. 

Doelgroep 

De bijeenkomst heeft een cursorische opzet, en is bestemd voor: 

 • huisartsenteams 

 • multidisciplinaire praktijkteams 

 • huisartsen in een team met praktijkondersteuners en/of praktijkassistentes 

 • eerstelijnsteams wijkteams; 1,5 lijnteams e.d. 

Opzet en inhoud van de inspiratiebijeenkomst 

De bijeenkomst heeft de vorm van een werksessie en bestaat uit een half dagdeel, op een datum en tijdstip dat is vastgesteld in overleg met het team. 

Het programma: 

 • Introductie: succesfactoren voor optimale teamsamenwerking 

 • Toepassing van een of meerdere ’kijkwijzers’ op het eigen team, met als doel inzicht in bevorderende en belemmerende factoren om de samenwerking in het eigen team succesvol te laten zijn 

 • Inventarisatie van sterke punten en ontwikkelpunten ten aanzien van de samenwerking in dit team 

 • Tussen de programmaonderdelen door wordt gewerkt met ‘energizers’ en creatieve werkvormen 

 • Vooruitblik: wat staat dit team te doen, wanneer er werk aan de winkel is wat betreft de teamsamenwerking? 

In vervolg op de inspiratiebijeenkomst kan het team desgewenst afspraken maken met de teamcoach, over een eventueel begeleidingstraject. Daarbij is het NHG niet betrokken. 

Wanneer en waar? 

Het NHG organiseert deze werksessie in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving.  

Docent/teamcoach 

De cursus wordt verzorgd door een teamcoach, lid van de expertgroep Coaches voor medici, met specifieke deskundigheid in teamcoaching. 

Wat zijn de kosten? 

Accreditatie 

De cursus is geaccrediteerd voor 2 uur. 

Meer weten? 

Wilt u informatie ontvangen over organisatie van deze werksessie neem dan contact op met:

Liesbeth van der Jagt (inhoudelijke informatie), tel. 088-506 56 15

Sylvia Vroman (organisatorische informatie), tel. 088 - 506 56 25 

Annuleringsvoorwaarden 

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.