U bent hier

Werksessie Landelijke Samenwerkingsafspraken GGz (LGA)

 • ‘Lokaal samenwerken in de GGZ-keten’

o.b.v. de Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken

De Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen/POH-GGZ, de Generalistische Basis GGz (GB GGz) en de Gespecialiseerde GGz (S GGz). Doel is dat patiënten de juiste hulp, gebaseerd op professionele richtlijnen, op het juiste moment van de juiste professional krijgen, met behoud van continuïteit van zorg en afgestemd op de voorkeuren van de patiënt.
Klik hier voor meer informatie over deze samenwerkingsafspraken.
Het NHG heeft van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) de opdracht gekregen om de Landelijke Samenwerkingsafspraken GGz (LGA) te implementeren door middel van een scholing aan huisartsen/POH’s-GGZ én aan hen die werkzaam zijn in de GB GGz, S GGz en mogelijk sociale wijkteams.
Een goede samenwerking tussen professionals uit de huisartsenpraktijk, collega’s uit andere disciplines in de verschillende echelons is van groot belang. Om landelijk gemaakte afspraken op lokaal of regionaal niveau helder vorm te geven, moeten professionals elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De ervaring leert dat bijeenkomsten een belangrijke bron van inspiratie, informatie en ontmoeting zijn.
De implementatie van de LGA zal plaatsvinden door middel van een werksessie (verkorte StiP-cursus).

Doelgroep

De werksessie is bedoeld voor 12-18 deelnemers van verschillende disciplines werkzaam in dezelfde plaats/regio en met ambities om te gaan samenwerken rond GGZ. Het zal concreet gaan om huisartsen en POH’s-GGZ én medewerkers/contactpersonen uit de GB GGz, S GGz en mogelijk een afvaardiging vanuit de sociale wijkteams.

Doelen

Na afloop van de werksessie:

 • Hebben de deelnemers kennis van de Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken voor volwassenen.
 • Hebben de deelnemers inzicht in de sociale kaart van de eigen buurt, zodat duidelijk is wie er wat te bieden heeft op het gebied van GGZ.
 • Hebben de deelnemers inzicht gekregen hoe samenwerking tussen diverse professionals in de huisartsenpraktijk en GGZ beter vorm kan krijgen.
 • Hebben de deelnemers inzicht gekregen in de randvoorwaarden voor betere samenwerking binnen de diverse echelons.
 • Hebben de deelnemers kunnen oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden/casuïstiek hoe de onderlinge samenwerking op het gebied van GGZ rond een bepaald onderwerp gestroomlijnd kan worden.
 • Hebben de deelnemers concrete afspraken gemaakt over een vruchtbare en duurzame samenwerking binnen hun eigen werkgebied.
 • Hebben de deelnemers concrete plannen gemaakt om wat er tijdens de bijeenkomst geleerd en afgesproken is te implementeren in de eigen werksituatie.

Onderwerpen

Tijdens de werksessie komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde:

 • Een korte herhaling van belangrijkste onderdelen van de LGA-standaard
 • Consultatie van psycholoog en psychiater
 • Verwijscriteria & Verwijsbrief
 • Op- en afschalen van zorg
 • Leidraden voor regionaal overleg
 • Geboden zorg vanuit de patiëntperspectief

Er kan, in overleg met de opdrachtgever en naar behoefte, een keuze gemaakt worden uit de volgende onderwerpen:

 • Verwijzing van patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) met een chronisch karakter (stabiel vanuit S-GGZ en bij decompensatie vanuit huisartsenpraktijk of GB GGZ)
 • Acute psychiatrie
 • Suïcidaal gedrag

Het gaat erom dat professionals concrete afspraken in de samenwerking gaan maken (HA/POH-GGZ-GB GGz-S GGz) en mogelijk de rol van sociale wijkteams hierin helder krijgen.

Begeleiding van de werksessie

De algehele begeleiding is in handen van een docent, die in de werkgroep van de LGA heeft deelgenomen of nauw betrokken is bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, bijvoorbeeld een Kaderhuisarts GGZ of een NHG-erkend teamcoach die ervaring heeft in de procesbegeleiding van samenwerkende professionals.

Accreditatie

De werksessie heeft een maximale duur van 2,5 uur incl. pauzes (de omvang van een half dagdeel). De werksessie is geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten voor huisartsen (ABC-1) en POH’s-GGZ (LV POH-GGZ of NVvPO). Andere disciplines kunnen een certificaat ontvangen voor hun eigen beroepsvereniging.

Kosten

Er zijn voor regionale partners/opdrachtgevers geen extra kosten verbonden aan deze werksessie. Deze kosten worden door de projectgelden gedekt. Wel verwachten wij dat de werving van deelnemers, het regelen van een locatie en mogelijke catering door de regionale partner wordt opgepakt.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Esther Kersbergen, NHG-Nascholing:

e.kersbergen-brak@nhg.org of via 088 - 506 56 19